Kvalitet och miljö

Kvalitetspolicy
Sanandum AB:s kunder och andra intressenter kan förvänta sig att:
• Vi levererar i tid och enligt avtal
• Vi ligger i framkant inom vårdbemanning med god kunskap och hög kompetens
• Vi skapar långsiktigt nöjda kunder genom att leverera bemanningstjänster med hög standard
• Vi hanterar kunders ärenden på ett snabbt och professionellt sätt
• Vi är pålitliga som affärspartner, arbetsgivare eller annan partner
• Vi samarbetar med noga utvalda kompetenta leverantörer och underentreprenörer
• Vi är lyhörda och kompetensutvecklar våra medarbetare för att möta våra kunders krav och förväntningar
• Vi värnar om våra anställda och tillhandahåller goda förutsättningar för att genomföra arbetsuppgifter
• Vår kvalitetspolicy är förstådd och tillämpas av alla i organisationen samt kontinuerligt revideras.

Varje anställd och intern resurs åtar sig att:
• Uppfylla kundkrav och övriga tillämpliga krav från intressenter, inklusive tillämpliga lagar och förordningar
• Bidra till att ständigt förbättra verksamheten och höja kvalitetsnivån

Miljöpolicy
Vi arbetar för att skydda miljön, minska vår miljöpåverkan och utveckla vårt miljöarbete genom att:
• Utbilda och motivera våra anställda att utföra sina arbetsuppgifter på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt
• Utvärdera våra miljöaspekter ur ett livscykelperspektiv och skapa handlingsplaner
• Prioritera miljöcertifierade leverantörer och underentreprenörer i möjligaste mån
• Sträva efter att över tid minska verksamhetens miljöavtryck genom att resa miljömedvetet
• Ta ansvar för vårt avfall genom att bidra till återvinning så långt det är möjligt
• Informera medarbetare och underentreprenörer om miljöledningsarbetet och om vikten av att beakta miljöfrågor i det dagliga arbetet

Varje anställd och intern resurs hos oss åtar sig att:
• Uppfylla gällande miljörelaterade lagar och förordningar samt övriga tillämpliga bindande krav
• Bidra till att ständigt förbättra vårt miljöledningssystem genom att verka för att uppfylla miljömålen och uppnå en bättre miljöprestanda i vår verksamhet.

För att lämna förbättrings eller avvikelserapport, följ länken nedan.
https://sv.surveymonkey.com/r/GV635SW

VD, 20220810

Vill du höra mer om hur vi bedriver vårt kvalitets och miljöarbete? Kontakta oss på kontakt@sanandum.se för mer information om hur vi arbetar för att garantera VÅRDBEMANNING FOR GOOD.